REGULAMIN

ORGANIZATOR

Fundacja „Phasma-Music”

CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu jest :

1.Propagowanie idei gry na instrumentach wśród uczniów szkół podstawowych Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów muzycznych.

3. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci. Wymiana doświadczeń.

4. Prezentacja młodych talentów oraz promocja wyróżniających się wykonawców w projekcie „ III Kwidzyńska Wiosna Muzyczna”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla instrumentalistów.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Wypełni kartę zgłoszenia do konkursu ( załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)

Posiada pisemną zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na udział w konkursie.

Zgodę wraz z kartą zgłoszenia uczestnika, dostarczy w terminie Organizatorowi.

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach- 7-9 lat; 10-14 lat

2. W Konkursie mogą brać udział soliści, duety i zespoły (od 3 do 5 wykonawców) grający na dowolnych instrumentach muzycznych.

3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną; w przypadku przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z konkursu.

4. Uczestnicy przygotowują jeden utwór instrumentalny na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym.Organizator zapewnia pianino cyfrowe Yamaha.

5. W przypadku gry na pianinie cyfrowym nie wolno korzystać z dyskietek i sekwencerów a jedynie wykorzystywać możliwości instrumentu w grze „na żywo” .

6. W przypadku gry na instrumencie monofonicznym (flet, skrzypce itp.) proponowany program można przedstawić z towarzyszeniem instrumentu akompaniującego lub podkładu na CD, pendrive.

7. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

8. Ustalenie kolejności występowania uczestników nastąpi przed konkursem w drodze losowania.

9. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każdorazowa zmiana przekazana będzie drogą elektroniczną na podany adres email.

11. Przypadki nieobjęte niniejszym Regulaminem i ewentualne kwestie sporne rozstrzyga będzie Organizator.

Przesłuchanie odbędzie się 25.04.2019r.w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13 w godzinach popołudniowych. Dokładny czas podamy drogą elektroniczną na 7 dni przed konkursem.

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. Jury może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w zależności od środków uzyskanych od sponsorów oraz wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczestników.

2. Koncert finalistów i wręczenie nagród odbędzie się 25.04.2019r. o godz. 19.00 na Zamku w Kwidzynie.

3. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 3osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

KRYTERIA OCENY

Biegłość, technika i swoboda gry.

Wykorzystanie możliwości brzmieniowych instrumentu.

Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika.

Wyobraźnia i fantazja wykonawcza.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji KONKURSU MUZYKUJACYCH DZIECI I MŁODZIEŻY „ KWIDZYN MA TALENT”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE TERMIN I MIEJSCE

1.Karty zgłoszenia należy przesłać w nie przekraczalnym terminie do 10.04.2019r. (data wpływu zgłoszenia) na adres: Fundacja „Phasma-Music, Ślepa 6/5 82-500 Kwidzyn oraz drogą elektroniczną e-mail suwka1960@gmail.com

2.Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt oraz pokrywają koszty swojego pobytu.

3.Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

4.Przysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, który znajduje się na stronie www.phasma-music.com

6.Dodatkowych informacji udziela:

7.Jolanta Kubiak – tel. 504042756