REGULAMIN

 

ORGANIZATOR  

   Fundacja „Phasma-Music” 

CEL KONKURSU 

Głównym celem konkursu jest :

1.Propagowanie idei gry na instrumentach wśród uczniów szkół podstawowych Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego.

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów muzycznych. 

3. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci. Wymiana doświadczeń.

4. Prezentacja młodych talentów oraz promocja wyróżniających się wykonawców w projekcie „ III Kwidzyńska Wiosna Muzyczna”. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla instrumentalistów.  

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna,  która zapoznała  się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

     Wypełni kartę zgłoszenia do konkursu ( załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu)                 

       Posiada pisemną zgodę  rodzica/ prawnego opiekuna  na udział w konkursie.

      Zgodę wraz z kartą zgłoszenia uczestnika, dostarczy w terminie Organizatorowi.

 

1. Konkurs organizowany jest  w dwóch kategoriach- 7-9 lat; 10-14 lat

2. W Konkursie mogą brać udział soliści, duety i zespoły (od 3 do 5 wykonawców) grający  na dowolnych instrumentach muzycznych.

3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną; w przypadku przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z konkursu. 

4. Uczestnicy przygotowują  jeden utwór instrumentalny na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym.Organizator zapewnia pianino cyfrowe Yamaha.

5. W przypadku gry na pianinie cyfrowym nie wolno korzystać z dyskietek i sekwencerów a jedynie wykorzystywać możliwości instrumentu w grze „na żywo” .

6. W przypadku gry na instrumencie monofonicznym (flet, skrzypce itp.) proponowany program można  przedstawić z towarzyszeniem instrumentu akompaniującego lub podkładu na CD, pendrive.

7. Czas prezentacji nie może przekraczać  5 minut. 

8. Ustalenie kolejności występowania uczestników nastąpi przed konkursem w drodze losowania.

9. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Każdorazowa zmiana przekazana będzie drogą elektroniczną na podany adres email. 

11.  Przypadki nieobjęte niniejszym Regulaminem i ewentualne kwestie sporne rozstrzyga będzie Organizator.

Przesłuchanie odbędzie się 25.04.2019r.w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury, ul. 11 Listopada 13  w godzinach popołudniowych.  Dokładny czas podamy drogą elektroniczną  na 7 dni przed konkursem.

 

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. Jury może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w zależności od środków uzyskanych od sponsorów oraz wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczestników.

2.  Koncert finalistów i wręczenie nagród odbędzie się 25.04.2019r. o godz. 19.00 na Zamku w Kwidzynie.

3.  Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 3osobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 

 KRYTERIA OCENY

  Biegłość, technika i swoboda gry.

  Wykorzystanie możliwości brzmieniowych instrumentu. 

  Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika.  

   Wyobraźnia i fantazja wykonawcza.

                                                                               

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji  KONKURSU MUZYKUJACYCH DZIECI I MŁODZIEŻY „ KWIDZYN MA TALENT”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE TERMIN  I MIEJSCE 

1.Karty zgłoszenia  należy przesłać w nie przekraczalnym terminie do 10.04.2019r.           (data wpływu zgłoszenia) na adres: Fundacja „Phasma-Music,  Ślepa 6/5  82-500 Kwidzyn  oraz drogą elektroniczną  e-mail suwka1960@gmail.com  

2.Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt oraz pokrywają koszty swojego pobytu. 

3.Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.  

4.Przysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, który znajduje się na stronie www.phasma-music.com

6.Dodatkowych informacji udziela:                                                                                              

7.Jolanta Kubiak  – tel. 504042756 

 

ĉ
Phasma Music,
Mar 11, 2019, 5:26 AM
ĉ
Phasma Music,
Mar 11, 2019, 5:26 AM